Air Pannonia d.o.o. Osijek, Jablanova 21, OIB: 82047274303 (u daljnjem tekstu:

Prijevoznik) donio je dana 01. siječnja 2016. godine sljedeće:

Opće uvjete prijevoza putnika i prtljage

 

I OPĆE ODREDBE

Ovim Općim uvjetima prijevoza putnika i prtljage uređuju se uvjeti ugovaranja prijevoza

putnika i prtljage svim zrakoplovima u vlasništvu Prijevoznika i za sve korisnike odnosno

Naručitelje prijevoza.

Prijevoznik će ugovoreni prijevoz putnika i prtljage obavljati u skladu s ugovorenim

prijevozom i međunarodnim i nacionalnim propisima kojima su uređeni obveznopravni

odnosi u zračnom prometu, s pažnjom dobrog gospodarstvenika.

II POJMOVI

Pojedini pojmovi iz ovih Općih uvjeta kao i pojedinih ugovora o prijevozu putnika i

prtljage imaju slijedeća značenja:

„Prijevoznik“ – društvo Air Pannonia d.o.o., Jablanova 21, Osijek,

„drugi prijevoznik“ – domaće ili strano društvo registrirano za prijevoz putnika i prtljage,

različito od Prijevoznika,

„Naručitelj prijevoza“- fizička ili pravna osoba koja je sklopila ugovor o prijevozu,

„putnik“ – osoba koja na temelju ugovora o prijevozu ima pravo na prijevoz,

„prtljaga“ – registrirane i neregistrirane osobne stvari koje putnik nosi sa sobom na put,

„ručna prtljaga“ – osobne stvari putnika koje putnik za vrijeme leta nosi sa sobom ili na

sebi,

„ugovoreno mjesto slijetanja“ – mjesto odredišta putnika za koje je ugovoren prijevoz,

„europski zajednički zračni prostor“ – zračni prostor iznad država članica Europske unije

i Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Bivše Jugoslavenske

Republike Makedonije, Republike Island, Republike Crne Gore, Kraljevine Norveške,

Republike Srbije i Republike Kosovo kao potpisnica Sporazuma o europskom

zajedničkom zračnom prostoru,

„međuslijetanje“ – predviđeni privremeni prekid putovanja u mjestu između mjesta

polaska i mjesta odredišta,

„prijevoznina“ – ukupna naknada za prijevoz (tarifa Prijevoznika, takse/pristojbe,

naknade i porezna davanja),

„dan“ – kalendarski dan,

„izvanredne okolnosti“ – izvanredne nepredvidive činjenice koje se nisu mogle spriječiti,

otkloniti ili izbjeći uz primjenu svih razumnih mjera: vremenski uvjeti u atmosferi koji

ometaju let (magla, snijeg, led, oluja, i sl.), sigurnosna opasnost i nepredviđeni problemi

koji mogu utjecati na sigurnost leta, uključivo tehnički problemi na zrakoplovu ili na

aerodromu, političke prilike, štrajk s učinkom na mogućnost obavljanja zračnog

prometa, odluke nadležnih službi zračnog prometa i slično,

„propisi“ – međunarodne konvencije i nacionalno zakonodavstvo koje se primjenjuju na

zračni prijevoz, i to: Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu,

Zakon o zračnom prometu kao i podzakonski akti nadležnog upravnog tijela Republike

Hrvatske o zračnom prometu i ostali propisi kojima se uređuju obvezni odnosi,

„mjerodavno pravo“ – pravo koje se primjenjuje na pojedini prijevoz ili događaje u svezi

s prijevozom,

„Empty leg prijevoz“ – prijevoz koji se odvija na letovima kojima se avion pozicionira za

novo putovanje ili se vraća u bazu nakon obavljenog putovanja.

III UGOVOR O PRIJEVOZU

Prijevoznik će za svaki pojedinačni let sklopiti s Naručiteljem prijevoza ugovor o

prijevozu.

Prijevoznik će omogućiti prijevoz samo putniku koji je ili za kojega je ugovoren prijevoz

na ime i kojega je Prijevoznik identificirao na temelju odgovarajuće isprave.

Ugovoreno pravo na prijevoz nije prenosivo bez suglasnosti Prijevoznika.

Ugovor o prijevozu za putnika može u svoje ime za račun putnika zaključiti i Naručitelj

prijevoza različit od putnika.

IV PRIJEVOZNINA

Prijevoznina se utvrđuje ugovorom između Naručitelja prijevoza i Prijevoznika.

Prijevoznina se odnosi samo na prijevoz zrakoplovom od polazne zračne luke do

dolazne zračne luke, osim ako ugovorom o prijevozu nije drugačije određeno.

U prijevozninu nisu uračunati troškovi prijevoza do aerodroma s kojega započinje

ugovoreni prijevoz, kao ni troškovi prijevoza s aerodroma na kojem ugovoreni prijevoz

završava, osim ako ugovorom o prijevozu nije drugačije određeno.

U prijevozninu nisu uključeni troškovi eventualnoga de/anti icinga (odleđivanje i

sprečavanje zaleđivanja zrakoplova).

Prijevoznik zadržava pravo da poveća prijevozninu i nakon što ju je putnik u cijelosti

platio ako je to potrebno zbog povećanja troškova javnih davanja ili usluga operatera.

Prijevoznina se ugovara u valuti koju odredi Prijevoznik ili u valuti mjesta plaćanja s

valutnom klauzulom u odnosu na valutu koju Prijevoznik odredi, i to prema tečaju na

dan plaćanja.

V ODUSTANAK NARUČITELJA OD PRIJEVOZA

Ako putnik/Naručitelj prijevoza ne plati prijevozninu u ugovorenom roku ili odustane od

leta, Prijevoznik može otkazati ugovor.

Za slučaj da putnik/Naručitelj prijevoza odustane od ugovorenog prijevoza, Prijevoznik

ima pravo na primjerenu naknadu od putnika/Naručitelja prijevoza za neiskorišteni

prijevoz i to:

– 25% od ugovorene cijene prijevoza – za slučaj otkaza ugovorenog prijevoza u roku

do 8 dana prije termina ugovorenog prijevoza,

– 35% od ugovorene cijene prijevoza – za slučaj otkaza ugovorenog prijevoza u roku

od 7 do 4 dana prije termina ugovorenog prijevoza,

– 50% od ugovorene cijene prijevoza – za slučaj otkaza ugovorenog prijevoza u roku

od 3 dana do 24 sata prije termina ugovorenog prijevoza,

– 100% od ugovorene cijene prijevoza – za slučaj otkaza ugovorenog prijevoza

unutar 24 sata prije termina polaska ugovorenog prijevoza.

VI UKRCAJ PUTNIKA

Ugovorom o prijevozu Prijevoznik će za određeni prijevoz odrediti vrijeme dolaska

putnika na aerodrom polijetanja, uvažavajući pravila ukrcajnog aerodroma, a kako bi

putniku omogućio što ugodnije putovanje.

Ako je ugovoreno vrijeme dolaska putnika na polazni aerodrom, putnik mora biti na

ukrcajnom mjestu najmanje onoliko vremena prije početka leta koliko je Prijevoznik

odredio u ugovoru o prijevozu.

Putnici se moraju pridržavati dogovorenog vremena prijevoza, uzimajući u obzir

ograničenja maksimalnog dopuštenog vremena rada posade.

Prijevoznik može otkazati prijevoz putniku koji nije došao na aerodrom polaska u

dogovoreno vrijeme ili nije došao na ukrcajni izlaz u ugovorenom roku ili ako kod sebe

nema sve isprave potrebne za ukrcaj. U tom slučaju smatra se da je putnik/Naručitelj

prijevoza odustao od ugovorenog prijevoza i to unutar 24 sata prije termina polaska, te

Prijevoznik ima pravo na naknadu od 100% od ugovorene cijene prijevoza.

Sjedala u zrakoplovu – raspored putnika

Ukoliko je potrebno, Prijevoznik će prethodno uvažiti zahtjeve putnika za određeno

sjedalo u zrakoplovu, s pridržajem prava za naknadnu izmjenu rasporeda putnika u

zrakoplovu iz opravdanog sigurnosnog ili drugog opravdanog razloga.

Uskrata i ograničenje prijevoza

Prijevoznik može odbiti sklapanje ugovora o prijevozu određenom Naručitelju prijevoza

ako za to ima opravdani razlog.

Prijevoznik može uskratiti prijevoz putnika i njegove prtljage naročito u slijedećim

slučajevima:

– ako nije plaćena prijevoznina za putnika ili putnik nema potrebne isprave za

ukrcaj ili nema pravo na ulaz u određenu državu ili to pravo nije ishodio,

– ako je putnik stekao ispravu o pravu na prijevoz od osobe koja nije zatražila

odnosno dobila suglasnost Prijevoznika za prijenos prava,

– ako putnik ne može ili ne želi dokazati svoj identitet,

– ako se putnik ne pridržava mjera sigurnosti ili odbije sigurnosni pregled,

– ako prijevoz određenog putnika može ugroziti sigurnost i udobnost ostalih

putnika ili posade,

– zbog psihičkog ili fizičkog stanja putnika koje bi moglo ugroziti sigurnost samog

putnika, ostalih putnika ili posade (alkoholiziranost, utjecaj opojnih droga i sl.),

– putniku s kojim je Prijevoznik imao problema zbog njegovog neprimjerenog

ponašanja na prethodnim letovima, a Prijevoznik može opravdano očekivati da

se putnik ponovno može tako ponašati,

– ako bi prijevozom određenog putnika i/ili njegove prtljage Prijevoznik prekršio

koju od mjera javnih tijela.

Pomoć određenim putnicima

Putnik ili Naručitelj prijevoza je obvezan već kod ugovaranja prijevoza napomenuti

Prijevozniku da je putnik osoba s potrebom za pomoć u prijevozu.

Osobe s potrebom za pomoć u prijevozu su: djeca bez pratnje, trudnice, osobe s

invaliditetom, starije osobe i osobe sa smanjenom pokretljivošću, bolesne osobe i druge

osobe čije stanje zahtijeva posebnu pomoć u prijevozu.

Prijevoznik će putnika ili Naručitelja prijevoza već kod ugovaranja prijevoza za djecu

bez pratnje uputiti da je za takav prijevoz, zbog propisa potrebno prethodno ishoditi

odgovarajuće isprave od roditelja odnosno zakonskog zastupnika djeteta kao putnika, a

koje isprave pribavljaju roditelji odnosno zakonski zastupnici djeteta.

VII PRTLJAGA

Naknada za prijevoz prtljage

Prtljagu će Prijevoznik prevesti istodobno s prijevozom putnika.

U pravilu Prijevoznik za prijevoz prtljage putnika koja ne prelazi određenu težinu ne

naplaćuje posebnu naknadu.

Prtljagu koja prelazi težinu određenu ugovorom o prijevozu, odnosno veličinu koja

prelazi dimenzije vrata prtljažnog prostora zrakoplova i to:

– zrakoplov Cessna Citation 525 (registarska oznaka 9A-JIM) – dimenzije vrata 62cm x

50cm,

prijevoznik ima pravo odbiti prevesti zbog fizičke nemogućnosti utovara iste u zrakoplov

ili zbog nemogućnosti prijevoza takve prtljage.

Pregled prtljage i putnika

Prijevoznik je ovlašten od putnika po potrebi zatražiti da dopusti pregled putnika ili

njegove prtljage, a ako putnik nije dostupan, Prijevoznik pregled prtljage može obaviti u

njegovoj odsutnosti u svrhu utvrđivanja nalaze li se u prtljazi stvari koje su zabranjene

kao prtljaga u zračnom prometu. Ako putnik uskrati takav pregled, Prijevoznik će

uskratiti prijevoz putnika i prtljage. Za eventualnu štetu koja bi nastala putniku

rendgenskim pregledom Prijevoznik odgovara samo za štetu koja je nastala zbog

krajnje nepažnje Prijevoznika u pregledu.

Nedopuštena prtljaga

Nije dopušteno u prtljazi prevoziti:

– stvari koje je međunarodnim propisima ili pravilima samog Prijevoznika

nedopušteno prevoziti u zračnom prometu jer ugrožavaju zrakoplov ili osobe i

imovinu u zrakoplovu,

– stvari koje su zabranjene prevoziti u zračnom prometu prema propisima država u

kojima se ili preko kojih se obavlja prijevoz,

– vatreno oružje i streljivo, osim oružja i streljiva za lov i sport koje se može

prevoziti samo kao odložena prtljaga, osigurano od mogućeg aktiviranja,

– stvari za koje Prijevoznik razumno procijeni da su opasne ili ugrožavaju sigurnost

zbog veličine, oblika ili strukture određenih stvari, a s obzirom na tip zrakoplova

kojim se prijevoz obavlja.

Prijevoznik će odbiti kao prtljagu prevesti sve stvari koje su zabranjene u zračnom

prijevozu. Ako u tijeku prijevoza Prijevoznik utvrdi da se u prtljazi nalaze stvari koje su

zabranjene u zračnom prijevozu, ovlašten je uskratiti nastavak prijevoza tih stvari.

Detaljni opis nedopuštenih stvari u prtljazi može se pronaći na web stranici

http://www.ccaa.hr/download/documents/putnici-opasne-robe_2674

Ručna prtljaga

Stvari značajnije vrijednosti (novac, vrijednosne papire, isprave, dragocjenosti,

računala, mobitele i slične naprave, kamere i druge vrednije ili nenadoknadive stvari),

kao i lijekove za osobne potrebe putnika u tijeku putovanja moraju se nositi kao ručna

prtljaga. Za moguću štetu zbog uništenja, gubitka ili oštećenja takvih stvari ne odgovara

Prijevoznik.

Ako u tijeku prijevoza Prijevoznik utvrdi da se u prtljazi putnika nalaze stvari za koje ne

odgovara, obvezan je na to upozoriti putnika i zahtijevati od putnika da te stvari uzme u

ručnu prtljagu na vlastiti rizik, jer će u protivnom uskratiti nastavak prijevoza tih stvari. U

pravilu je obujam ručne prtljage putnika ograničen na prtljagu koju putnik unosi u

zrakoplov toliki da se može sigurno i bez problema odložiti u prostor putničke kabine

zrakoplova. Prijevoznik može dodatno ograničiti obujam ručne prtljage putnika. Ako je

obujam ručne prtljage veći od uobičajenog ili prelazi ograničenja koja svojim pravilima

odredi Prijevoznik, ta će se prtljaga prevesti u prtljažnim prostorima zrakoplova.

Kao ručna prtljaga u avion se ne mogu unijeti stvari koje po svojoj prirodi mogu

predstavljati opasnost ili smetnju za avion, putnike i/ili druge stvari, ili joj nije mjesto u

putničkoj kabini aviona.

Iznimno, kad je potrebno izvršiti prijevoz stvari koje svojim oblikom i obujmom nisu

uobičajeni kao ručna prtljaga, a prema procjeni Prijevoznika te stvari nisu zabranjene u

zračnom prometu, na prethodni zahtjev putnika takvu će stvar Prijevoznik prihvatiti na

prijevoz uz dodatnu naknadu.

Odgovornost prijevoznika za štetu na prtljazi

Prijevoznik ne odgovara za uništenje, gubitak ili oštećenje ručne prtljage putnika, osim

ako je skrivio nastalu štetu ili je šteta uzrokovana od strane osobe koja je za

Prijevoznika obavljala prijevoz.

Prijevoz životinja

Prijevoznik će na zahtjev putnika primiti na prijevoz psa ili mačku putnika, ali samo pod

slijedećim uvjetima:

  1. a) putnik mora psa ili mačku spremiti u odgovarajući kavez, mora imati propisane

isprave o zdravstvenom stanju životinje i cijepljenju, ulazne dozvole i ostalo

prema propisima zemlje u koju ili preko koje se obavlja prijevoz,

  1. b) životinje se ne prevoze kao dio prtljage,
  2. c) Prijevoznik ne odgovara za moguće narušavanje zdravlja životinje ili za smrt

životinje, niti za eventualno uskratu druge države za ulazak životinje ili prelazak

preko te države.

VIII VRIJEME OBAVLJANJA PRIJEVOZA

Prijevoznik je obvezan izvršiti prijevoz u ugovorenom roku.

Prijevoznik može promijeniti vrijeme leta zbog razloga koji nije na njegovoj strani niti ga

je Prijevoznik uzrokovao, ali je obvezan o svakoj promjeni vremena leta pravodobno,

bez odgode obavijestiti putnika i po mogućnosti mu odmah ponuditi drugi termin leta,

ako je to s obzirom na svrhu putovanja moguće. Putnik ne mora ni u kojem slučaju

prihvatiti drugi termin leta, može otkazati ugovor i ima pravo na povrat uplaćene cijene

prijevoza uz odbitak nužnih troškova odnosno naknade za obavljeni dio prijevoza.

Prijevoznik ne jamči da će u ugovorenom roku izvršiti Empty leg prijevoz, te se ne

smatra odgovornom za bilo kakve dodatne troškove ili posljedične gubitke nastale

Naručitelju prijevoza i/ili putniku kao rezultat otkazivanja Empty leg prijevoza.

Skrb o putniku u slučaju zakašnjenja Prijevoznika

Za slučaj očekivanog duljeg čekanja leta Prijevoznik će putniku pružiti skrb koja

najmanje mora sadržavati:

– obrok i piće bez naknade količinski razmjerno s vremenom čekanja na let,

– hotelski smještaj po potrebi,

– dva telefonska poziva ili druge elektroničke poruke.

Sve navedeno ovim člankom ne odnosi se na Empty leg prijevoz.

Prava putnika za slučaj otkaza leta

Prijevoznik nije odgovoran za štetu putniku u slučaju kad je let otkazan zbog

izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti ili izbjeći i pored poduzimanja svih

razumnih mjera od strane Prijevoznika. U tom slučaju Prijevoznik će putniku ponuditi

drugi let prema njegovim potrebama ili mu vratiti uplaćenu cijenu prijevoza uz odbitak

nužnih troškova odnosno naknade za obavljeni dio prijevoza.

Naručitelj prijevoza je suglasan da je Prijevoznik ovlašten, umjesto ugovorenim tipom

zrakoplova, pružiti uslugu prijevoza zrakoplovom drugačijeg tipa pod uvjetom da takva

izmjena ne utječe na uslugu prijevoza. U slučaju operacijskih i/ili tehničkih problema,

Prijevoznik je ovlašten ponuditi Naručitelju prijevoza za ugovoreni prijevoz drugi

zrakoplov ili drugog prijevoznika koji će za Prijevoznika izvršiti ugovoreni prijevoz, a

navedeno se ne odnosi na Empty leg prijevoz.

IX PRAVILA PONAŠANJA U ZRAKOPLOVU

Putnici se moraju u zrakoplovu za cijelo vrijeme trajanja prijevoza ponašati na način da

uvažavaju ostale putnike i posadu zrakoplova, ne narušavajući njihovu udobnost i

sigurnost. Prijevoznik može protiv putnika poduzeti potrebne mjere, sve do

ograničavanja njegove slobode u zrakoplovu ako putnik:

– svojim ponašanjem ugrožava osobe i imovinu u zrakoplovu ili narušava njihovu

udobnost,

– ne uvažava upute posade o zabrani pušenja, konzumiranja alkohola i opojnih

droga i sl.,

– ometa posadu u njihovom radu,

– nanese ozljedu drugom putniku i slično.

Prijevoznik može u opisanim slučajevima putnika iskrcati iz zrakoplova ili mu na bilo

kojem mjestu međuslijetanja zabraniti nastavak putovanja, pokrenuti protiv njega

prekršajni postupak i zahtijevati naknadu štete.

Zabrana elektroničke komunikacije

Prijevoznik može iz sigurnosnih razloga privremeno ili za cijelo vrijeme leta zabraniti

putniku uporabu elektroničkih naprava: mobitela, računala, radioaparate, CD playere,

elektroničke igre i slično.

X PUTNE ISPRAVE

Sve isprave koje su putniku potrebne za putovanje u drugu državu putnik je obvezan

pribaviti sam i Prijevoznik ne odgovara za propust putnika da pribavi odgovarajuće

isprave koje su mu potrebne za putovanje u drugu državu odnosno za tranzit preko

određene države.

Prije putovanja putnik je obvezan dati putne isprave Prijevozniku na uvid i dopustiti

Prijevozniku da izradi kopije isprava potrebnih za određeno putovanje, a Prijevoznik

može odbiti putnika ako procijeni da putnik ispravama koje mu je predočio nije udovoljio

uvjetima za prijevoz u određenu državu ili preko određene države.

Ako putniku neka država uskrati ulazak zbog nedostatka putnih isprava, putnik je

obvezan Prijevozniku nadoknaditi svaku štetu koju zbog toga pretrpi Prijevoznik, a

putnik nema pravo na povrat izvršenog dijela prijevoza.

XI CARINSKA PROVJERA

Putnik je dužan podvrgnuti se osobno i sa svojom prtljagom carinskoj provjeri i na

zahtjev nadležne carinske službe biti nazočan provjeri njegove prtljage.

Prijevoznik nije odgovoran za radnje carinske službe niti ponašanja putnika u carinskoj

provjeri.

Putnik mora dopustiti svaku sigurnosnu provjeru javnih tijela, osoblja aerodroma te

Prijevoznika.

XII ODGOVORNOST ZA ŠTETU

Odgovornost Prijevoznika za štetu uzrokovanu u prijevozu uređena je međunarodnim

propisima, a za štetu u domaćem zračnom prometu pozitivnim propisima Republike

Hrvatske.

Opća pravila o odgovornosti za štetu u zračnom prijevozu

Prijevoznik je odgovoran samo za štetu koja nastane u tijeku prijevoza koji izravno

obavlja Prijevoznik ili solidarno za štetu koju uzrokuje drugi izravni prijevoznik kojega je

odredio sam Prijevoznik.

Odgovornost Prijevoznika za štetu, pravila o ograničenju i isključenju odgovornosti

Prijevoznika za štetu primjenjuje se i na sve osobe koje za Prijevoznika i po njegovom

nalogu obavljaju određene radnje i usluge u prijevozu, s time da pravo oštećene osobe

za naknadu štete prema svim tim osobama ne može prijeći iznos ograničenja utvrđen u

odnosu na Prijevoznika.

Kad prijevoznik ne odgovara za štetu

Prijevoznik ne odgovara za štetu:

– ako je Prijevoznik agent drugog prijevoznika,

– za stvari koje su ovim Općim uvjetima zabranjene prevoziti kao odloženu

prtljagu,

– štete uzrokovane stvarima koje se nalaze u putnikovoj prtljazi, za koje je štete

putnik regresno odgovoran Prijevozniku,

– bolest, pogoršanje zdravstvenog stanja, ozljeda, nesposobnost ili smrt putnika

čije je zdravstveno stanje takvo da je za njega prijevoz opasan, a šteta je

nastupila kao posljedica zdravstvenog stanja putnika,

– za štete uzrokovane odlukama i mjerama javnopravnih tijela ili štete uzrokovane

nepoštivanjem tih odluka i mjera od strane putnika,

– izmakla dobit i druge neizravne štete koje nastanu putniku povredom ugovora o

prijevozu, pa i kad je prijevoz ugovoren za poslovne svrhe.

XIII ZAVRŠNA ODREDBA

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu danom donošenja, odnosno danom objave istih na

web stranici Prijevoznika.